بازخورد درباره این کالا

ریاضی کامل جامع کنکور تجربی میکرو طلایی گاج

0 نفر

آموزش نکات + بانک تست

ویژگی‌های محصول:

پدیدآورنده: علی اکبر طالبی

موضوع: ریاضیات

رشته: تجربی

پایه: دهم (دوم متوسطه), دوازدهم (دوم متوسطه), یازدهم (دوم متوسطه)

درسنامه: دارد

آماده ارسال
بازگشت
آماده ارسال
این محصول موجود و آماده ارسال می باشد.

۲۹۹,۰۰۰ ۲۵۴,۱۵۰ تومان
%۱۵

فقط 2 عدد در انبار موجود است

آیا از قیمت راضی هستید؟ بله خیر
محصولات مشابه
%15 شیمی نهم علامه حلی
شیمی نهم علامه حلی
%15۴۰,۰۰۰ 
۳۴,۰۰۰ تومان
بخش اول: بانک تست
فصل اول: عبارت های جبری
فصل 3: ریاضی دهم
قسمت اول: اتحاد و تجزیه
قسمت دوم: عبارت های گویا
فصل دوم: ریشه و توان
فصل 3: ریاضی دهم
قسمت اول: ریشه
قسمت دوم: توان های گویا و قواعد رادیکال ها
فصل سوم: مجموعه ها، بازه ها
فصل 1: ریاضی دهم
قسمت اول: مجموعه ها
قسمت دوم: بازه ها
فصل چهارم: تعیین علامت نامعادله و قدر مطلق
فصل 4: ریاضی دهم
قسمت اول: تعیین علامت
قسمت دوم: نامعادله
قسمت سوم: قدر مطلق
فصل پنجم: معادلات
فصل 4: ریاضی دهم و فصل 1: ریاضی یازدهم
قسمت اول: معادلۀ درجه دوم
قسمت دوم: معادلات گویا
قسمت سوم: معادلات رادیکالی
فصل ششم: تابع
فصل 5: ریاضی دهم و فصل 3: ریاضی یازدهم و فصل 1: ریاضی دوازدهم
قسمت اول: مفاهیم تابع
قسمت دوم: انواع تابع ـ دامنه و برد تابع ـ عملیات روی توابع
قسمت سوم: تابع پله ای و جزء صحیح
قسمت چهارم: توابع یکنوا و اکیداً یکنوا
قسمت پنجم: ترکیب توابع
قسمت ششم: وارون تابع
قسمت هفتم: رسم نمودار یک تابع به کمک انتقال، قرینه، …
فصل هفتم: نمودار تابع درجه دوم (سهمی)
فصل 4: ریاضی دهم و فصل 1: ریاضی یازدهم
نمودار تابع درجه دوم (سهمی)
فصل هشتم: توابع نمایی و لگاریتمی
فصل 5: ریاضی یازدهم
قسمت اول: تابع نمایی
قسمت دوم: تابع لگاریتمی
قسمت سوم: ویژگی های لگاریتم
فصل نهم: مثلثات
فصل 2: ریاضی دهم و فصل 4: ریاضی یازدهم و فصل 3: ریاضی دوازدهم
قسمت اول: نسبت های مثلثاتی
قسمت دوم: دایرۀ مثلثاتی و نسبت های مثلثاتی در آن
قسمت سوم: روابط بین نسبت های مثلثاتی
قسمت چهارم: روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی
قسمت پنجم: تابع متناوب، تابع سینوسی، تابع کسینوسی و …
قسمت ششم: نسبت های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان
قسمت هفتم: معادلات مثلثاتی
فصل دهم: حد و پیوستگی
فصل 6: ریاضی یازدهم و فصل 3: ریاضی دوازدهم
قسمت اول: فرایندهای حدی و محاسبۀ حد تابع
قسمت دوم: بخش پذیری چند جمله ای ها بر x-a و رفع ابهام
قسمت سوم: پیوستگی
قسمت چهارم: حد بی نهایت ـ حد در بی نهایت
فصل یازدهم: مشتق
فصل 4: ریاضی دوازدهم
قسمت اول: تعریف مشتق ـ قوانین مشتق گیری
قسمت دوم: خط مماس (مفهوم مشتق) ـ مشتق پذیری و …
قسمت سوم: آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر
فصل دوازدهم: کاربرد مشتق
فصل 5: ریاضی دوازدهم
قسمت اول: یکنوایی تابع ـ نقطۀ بحرانی
قسمت دوم: اکسترمم های تابع
قسمت سوم: بهینه سازی
فصل سیزدهم: هندسه
فصل 2: ریاضی یازدهم
قسمت اول: ترسمی های هندسی
قسمت دوم: نسبت و تناسب ـ قضیۀ تالس
قسمت سوم: عکس قضیه ـ برهان خلف
قسمت چهارم: تشابه مثلث ها
فصل چهاردهم: هندسه تحلیلی
فصل 1: ریاضی یازدهم
قسمت اول: معادلۀ خط
قسمت دوم: فاصلۀ دو نقطه ـ نقطۀ وسط پاره خط ـ فاصلۀ …
فصل پانزدهم: هندسه فضایی و مقاطع مخروطی
فصل 6: ریاضی دوازدهم
قسمت اول: تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی
قسمت دوم: دایره
فصل شانزدهم: شمارش
فصل 6: ریاضی دهم
قسمت اول: شمارش
قسمت دوم: جایگشت
قسمت سوم: ترکیب
فصل هفدهم: احتمال
فصل 7: ریاضی دهم و فصل 7: ریاضی یازدهم و فصل 7: ریاضی دوازدهم
قسمت اول: فضای نمونه ای، پیشامد و اعمال روی پیشامدها
قسمت دوم: احتمال رخداد یک پیشامد
قسمت سوم: احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
قسمت چهارم: قانون احتمال کل
فصل هجدهم: دنباله ها
فصل 1: ریاضی دهم
قسمت اول: الگو، دنباله و دنبالۀ حسابی
قسمت دوم: دنبالۀ هندسی
فصل دوازدهم: آمار
فصل 7: ریاضی دهم و فصل 7: ریاضی یازدهم
قسمت اول: مقدمه ای بر علم آمار، جامعه، نمونه، متغیر
قسمت دوم: آمار توصیفی
تست های کنکور سراسری 1399
بخش دوم: آموزش
فصل اول: عبارت های جبری
فصل 3: ریاضی دهم
قسمت اول: اتحاد و تجزیه
قسمت دوم: عبارت های گویا
فصل دوم: ریشه و توان
فصل 3: ریاضی دهم
قسمت اول: ریشه
قسمت دوم: توان های گویا و قواعد رادیکال ها
فصل سوم: مجموعه ها، بازه ها
فصل 1: ریاضی دهم
قسمت اول: مجموعه ها
قسمت دوم: بازه ها
فصل چهارم: تعیین علامت نامعادله و قدر مطلق
فصل 4: ریاضی دهم
قسمت اول: تعیین علامت
قسمت دوم: نامعادله
قسمت سوم: قدر مطلق
فصل پنجم: معادلات
فصل 4: ریاضی دهم و فصل 1: ریاضی یازدهم
قسمت اول: معادلۀ درجه دوم
قسمت دوم: معادلات گویا
قسمت سوم: معادلات رادیکالی
فصل ششم: تابع
فصل 5: ریاضی دهم و فصل 3: ریاضی یازدهم و فصل 1: ریاضی دوازدهم
قسمت اول: مفاهیم تابع
قسمت دوم: انواع تابع ـ دامنه و برد تابع ـ عملیات روی توابع
قسمت سوم: تابع پله ای و جزء صحیح
قسمت چهارم: توابع یکنوا و اکیداً یکنوا
قسمت پنجم: ترکیب توابع
قسمت ششم: وارون تابع
قسمت هفتم: رسم نمودار یک تابع به کمک انتقال، قرینه، …
فصل هفتم: نمودار تابع درجه دوم (سهمی)
فصل 4: ریاضی دهم و فصل 1: ریاضی یازدهم
نمودار تابع درجه دوم (سهمی)
فصل هشتم: توابع نمایی و لگاریتمی
فصل 5: ریاضی یازدهم
قسمت اول: تابع نمایی
قسمت دوم: تابع لگاریتمی
قسمت سوم: ویژگی های لگاریتم
فصل نهم: مثلثات
فصل 2: ریاضی دهم و فصل 4: ریاضی یازدهم و فصل 3: ریاضی دوازدهم
قسمت اول: نسبت های مثلثاتی
قسمت دوم: دایرۀ مثلثاتی و نسبت های مثلثاتی در آن
قسمت سوم: روابط بین نسبت های مثلثاتی
قسمت چهارم: روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی
قسمت پنجم: تابع متناوب، تابع سینوسی، تابع کسینوسی و …
قسمت ششم: نسبت های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان
قسمت هفتم: معادلات مثلثاتی
فصل دهم: حد و پیوستگی
فصل 6: ریاضی یازدهم و فصل 3: ریاضی دوازدهم
قسمت اول: فرایندهای حدی و محاسبۀ حد تابع
قسمت دوم: بخش پذیری چند جمله ای ها بر x-a و رفع ابهام
قسمت سوم: پیوستگی
قسمت چهارم: حد بی نهایت ـ حد در بی نهایت
فصل یازدهم: مشتق
فصل 4: ریاضی دوازدهم
قسمت اول: تعریف مشتق ـ قوانین مشتق گیری
قسمت دوم: خط مماس (مفهوم مشتق) ـ مشتق پذیری و …
قسمت سوم: آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر
فصل دوازدهم: کاربرد مشتق
فصل 5: ریاضی دوازدهم
قسمت اول: یکنوایی تابع ـ نقطۀ بحرانی
قسمت دوم: اکسترمم های تابع
قسمت سوم: بهینه سازی
فصل سیزدهم: هندسه
فصل 2: ریاضی یازدهم
قسمت اول: ترسمی های هندسی
قسمت دوم: نسبت و تناسب ـ قضیۀ تالس
قسمت سوم: عکس قضیه ـ برهان خلف
قسمت چهارم: تشابه مثلث ها
فصل چهاردهم: هندسه تحلیلی
فصل 1: ریاضی یازدهم
قسمت اول: معادلۀ خط
قسمت دوم: فاصلۀ دو نقطه ـ نقطۀ وسط پاره خط ـ فاصلۀ …
فصل پانزدهم: هندسه فضایی و مقاطع مخروطی
فصل 6: ریاضی دوازدهم
قسمت اول: تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی
قسمت دوم: دایره
فصل شانزدهم: شمارش
فصل 6: ریاضی دهم
قسمت اول: شمارش
قسمت دوم: جایگشت
قسمت سوم: ترکیب
فصل هفدهم: احتمال
فصل 7: ریاضی دهم و فصل 7: ریاضی یازدهم و فصل 7: ریاضی دوازدهم
قسمت اول: فضای نمونه ای، پیشامد و اعمال روی پیشامدها
قسمت دوم: احتمال رخداد یک پیشامد
قسمت سوم: احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
قسمت چهارم: قانون احتمال کل
فصل هجدهم: دنباله ها
فصل 1: ریاضی دهم
قسمت اول: الگو، دنباله و دنبالۀ حسابی
قسمت دوم: دنبالۀ هندسی
فصل دوازدهم: آمار
فصل 7: ریاضی دهم و فصل 7: ریاضی یازدهم
قسمت اول: مقدمه ای بر علم آمار، جامعه، نمونه، متغیر
قسمت دوم: آمار توصیفی

اطلاعات محصول ریاضی کامل جامع کنکور تجربی میکرو طلایی گاج

 • آزمون تشریحی فصل / درس

 • آزمون تستی فصل/درس

 • تعداد صفحه

  928

 • سال انتشار

 • وزن

  1826 گرم

 • ارزش خرید در برابر قیمت:
 • نوآوری و جذابیت مطالب:
 • کیفیت کاغذ و چاپ:
 • کیفیت محتوای کتاب:
 • همخوانی با برنامه کتاب درسی:
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن نظر جدید